การหมักครั้งแรก (primary fermentation) เกิดขึ้นเมื่อมีการใส่ยีสต์เข้าไปที่ wort ที่ถูกอัดอากาศเข้าไปแล้ว และจบลงเมื่อเบียร์มี specific gravity คงที่หรือลงลงอย่างช้าๆ หลังจากการหมักครั้งแรกแล้ว brewer ส่วนใหญ่จะย้ายเบียร์ไปใส่ในขวดน้ำคว่ำหรือถังหมักแบบอื่นที่ไม่ใช่ถังหมักรูปกรวยต่อไป ซึ่งเราจะใช้ในการหมักครั้งที่สอง (secondary fermentation)

2

ช่วงเวลาการบ่มเบียร์จะเกิดขึ้นในถังหมักที่สองนี้ ในโรงงานทำเบียร์จะไม่ใช้คำว่าถังหมักที่สอง เพราะมันไม่เมคเซนต์ที่จะใช้คำนี้กับโรงงานทำเบียร์ ในช่วงเวลานี้ brewer บางคนจะใส่ wort ที่กำลังหมักอยู่ลงไปในถังหมักด้วย วิธีการนี้เรียกว่าการ krausening เป็นเรื่องปกติที่จะมีการเพิ่มสิ่งที่สามารถหมักได้เพิ่มเข้าไปในการหมักครั้งที่สอง

brewer บางคนจะทำการใส่ยีสต์และน้ำตาลเพิ่มเข้าไปในเบียร์ที่หมักเสร็จแล้วและทำการบรรจุขวดทันที โรงงานทำเบียร์บางครั้งจะเรียกวิธีการนี้ว่า bottle conditioning ในขณะที่คนอื่นๆ จะเรียกวิธีการนี้ว่าการหมักครั้งที่สอง (secondary fermentation) หรือการ refermentation ค่อยข้างจะเมคเซนต์ที่ใช้คำนี้เพราะว่าเบียร์จะมีการหมักครั้งที่สองจริงๆ เพราะเรามีการเพิ่มน้ำตาลลงไปในเบียร์

*ศัพท์ที่ใช้ในวงการ craft beer จะแตกต่างกันไปตาม brewer เราอย่างไปยึดติดกับศัพท์มากนัก มีประโยชน์ที่รู้ว่าการหมักครั้งที่สองคืออะไร แต่มันไม่ได้หมายถึงสิ่งเดียวกันในทุกๆ brewer

Advertisement