เพราะว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวกับสีที่เห็น สิ่งที่เราเห็นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงรสชาติของสิ่งนั้น ฉะนั้นการทำให้เบียร์เรามีสีที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในทำ craft เบียร์ ด้วยการทำการทดสอบหลายๆ ปี ทำให้เราสามารถสร้างหน่วยการวัดสีของเบียร์เป็นสเกลตัวเลขไล่จากอ่อนไปหาเข้มได้ เพราะว่าเบียร์เป็นของเหลวที่มีสีแดง จึงทำให้สีฟ้าอ่อนไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านได้ ฉะนั้นสีฟ้าอ่อนนี่เองคือสีที่ใช้ในการวัดสีของเบียร์ ในทางเทคนิคแล้วสีของเบียร์ความหนา 1 ซ.ม. จะมีความทึบแสงเป็น 10 เท่าเมื่อวัดด้วยแสงสีฟ้าอ่อนที่มีช่วงคลื่น 430 nanometer และด้วยเครื่อง spectrophotometer การวัดโดยวิธีนี้เป็นการวัดสีมาตราฐานของ American Society of Brewing Chemists (ASBC) ที่ถูกเรียกว่า Standard Reference Method หรือ SRM นั่นเอง (ASBC คือองค์กร์ในสหรัฐที่มีหน้าที่ในการหามาตราฐานการวิเคราะห์การ craft เบียร์)

1

ต้นกำหนดของการวัดสีของเบียร์เริ่มจากการวัดเทียบกับสีของเซ็ตของแก้วโดย Joseph Lovibond ในช่วงปลาย ค.ศ. 1900 เครื่องมือคล้ายๆ stereoscope ได้นำมาใช้ส่องกับไฟ และตัวอย่างเบียร์จะถูกเทใส่ที่เก็บตัวอย่างด้านหนึ่ง และผู้ที่ทำการวัดจะสไลด์เปลี่ยนแก้วอีกด้านหนึ่งไปจนเจอสีของแก้วที่เหมือนกับสีเบียร์ เป็นที่โชคดีที่เมื่อวิธีการใช้ spectrophotometric ได้ถูกพัฒนาแล้วสีที่ได้จากการวัดโดย Lovibond นั้นแม็ตช์กับการวัดด้วยวิธี spectrophotometric เกือบจะสมบูรณ์ จึงทำให้เรายังใช้งานหน่วย Lovibond ในการวัดสีของเบียร์กันอยู่ และไม่มีใครบ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน

ในยุโรปจะใช้หน่วยอีกหน่วยหนึ่งคือ EBC (European Brewery Convention, องค์กรณ์ของยุโรปที่เทียบเท่า ASBC) ค่าที่ได้ในหน่วย EBC จะมีค่าเกือบเป็นสองเท่าของหน่วย SRM โดยการร่วมมือการเทียบเคียงหน่วยทั้งสององค์กรณ์ทำให้เราได้สูตรการเปลี่ยนหน่วยคือ

SRM × 1.97 = EBC

Advertisement